Image bm785.GIF 2D obrázek
Vytvořit
 
Prvek 2D obrázek vytvoří objekt obrázku na ploše 3D okna. Jako parametr prvku se zadává obrázek k vytvoření. Obrázek je použit jako běžná textura, proto by jeho rozměry měly být mocninou 2, uplatní se aktuální vyhlazení textur.
 
Pro objekt obrázku platí jiná pravidla než pro běžné 3D objekty. Souřadnice Y (vertikálně) obrázku má rozsah -0.5 (dole) až 0.5 (nahoře), souřadnice X (horizontálně) má rozsah -0.5 (vlevo) až 0.5 (vpravo). Souřadnice Z se neuplatní, její hodnota může být využita při hloubkovém třídění objektů. Je-li potřeba určovat překrývání obrázků, je to výhodnější provést nastavením renderovací skupiny objektu. Nový objekt obrázku je přidělen k renderovací skupině 14. Obrázky s nižší renderovací skupinou jsou vykresleny pod obrázkem, obrázky s vyšší skupinou obrázek překrývají. Obrázek má běžně vypnuté operace hloubkového zápisu i hloubkového testu.
 
Rozměry obrázku určují implicitní měřítko objektu obrázku. Měřítko je implicitně nastaveno tak, aby obrázek byl zobrazen nezkresleně. Horizontální měřítko objektu obrázku je nastaveno na hodnotu měřítko_objektu_X = skutečná_šířka_obrázku / skutečná_šířka_3D_okna, vertikální měřítko na hodnotu měřítko_objektu_Y = skutečná_výška_obrázku / skutečná_výška_3D_okna. Při změně velikosti 3D okna zůstává měřítko obrázku zachováno, obrázek není přizpůsoben novým rozměrům 3D okna.
 
Posledním transformačním parametrem, který se uplatní pro objekt obrázku, je rotace podle osy Z. Tak je možné objektem obrázku otáčet kolem jeho středu.
 
Pro objekt obrázku je automaticky nastaven parametr obrysy na hodnotu 0.5. Prvek navrací identifikační číslo vytvořeného 2D obrázku.
 
Objekt 2D obrázku může sloužit i k zobrazení běžné 2D grafiky z grafické plochy. Na grafickou plochu aplikace Petr je možné provádět běžné grafické výstupy (grafická plocha přitom nemusí být zobrazena). Obraz z grafické plochy je možné sejmout a poté využít jako novou texturu pro objekt 2D obrázku. Tak lze např. zobrazit text. Doporučuje se minimalizovat četnost změn 2D grafiky, časté generování nových textur značně zatěžuje rychlost 3D grafiky.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming