Image bm786.GIF Čočkový odlesk
Vytvořit
 
Prvek čočkový odlesk vytvoří objekt obrázku na ploše 3D okna simulující odlesk světla v čočce objektivu kamery. Jako parametr prvku se zadává obrázek k vytvoření. Obrázek je použit jako běžná textura, proto by jeho rozměry měly být mocninou 2, uplatní se aktuální vyhlazení textur.
 
Pro objekt čočkového odlesku platí jiná pravidla než pro běžné 3D objekty. Souřadnice X, Y a Z udávají souřadnici zdroje světla (nemusí se jednat o existující objekt). Nový objekt čočkového odlesku je přidělen k renderovací skupině 14. Čočkový odlesk má běžně vypnuté operace hloubkového zápisu i hloubkového testu.
 
Rozměry obrázku čočkového odlesku určují implicitní měřítko objektu čočkového odlesku. Měřítko je implicitně nastaveno tak, aby obrázek byl zobrazen nezkresleně. Horizontální měřítko objektu čočkového odlesku je nastaveno na hodnotu měřítko_objektu_X = skutečná_šířka_obrázku / skutečná_šířka_3D_okna, vertikální měřítko na hodnotu měřítko_objektu_Y = skutečná_výška_obrázku / skutečná_výška_3D_okna. Při změně velikosti 3D okna zůstává měřítko čočkového odlesku zachováno, obrázek není přizpůsoben novým rozměrům 3D okna.
 
Měřítko objektu ve směru Z slouží k určení poměrné vzdálenosti obrázku čočkového odlesku od středu obrazovky ke zdroji světla. Nulová hodnota měřítka Z znamená zobrazení čočkového odlesku ve středu obrazovky, při hodnotě 1 se čočkový odlesk zobrazí na místě zdroje světla.
 
Posledním transformačním parametrem, který se uplatní pro objekt čočkového odlesku, je rotace podle osy Z. Tak je možné obrázkem čočkového odlesku otáčet kolem jeho středu.
 
Pro objekt čočkového odlesku je automaticky nastaven parametr průhlednost na hodnotu 11. Prvek navrací identifikační číslo vytvořeného objektu čočkového odlesku.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming