Image bm756.GIF Viditelná strana objektu
Nastavení
 
Prvek viditelná strana objektu je číselná proměnná určující, která strana plošek objektu je viditelná. Pro zrychlení vykreslování 3D grafiky je u objektů vykreslována pouze přední (vnější) strana plošek objektu, zadní (vnitřní) strana zůstává průhledná. Pro rozlišení, která strana plošek je přední a která zadní, je určující pořadí vrcholů plošek. Systém Petr používá implicitně pořadí bodů ve směru hodinových ručiček. Opačnou stranu plošky (proti směru hodinových ručiček) považuje za zadní stranu a nevykresluje ji.
 
0 obě strany plošek jsou viditelné
1 je viditelná pouze přední strana plošek (ve směru hodinových ručiček)
2 je viditelná pouze zadní strana plošek (proti směru hodinových ručiček)
 
Implicitní nastavení je možné změnit u jednotlivých objektů prvkem viditelná strana objektu. Prvek se uplatní pro aktivní objekt, nastavení nelze měnit globálně pro všechny objekty. Implicitní hodnota je 1, tj. je viditelná přední strana plošek. Nastavením na hodnotu 2 se stane viditelná zadní strana plošek. To je možné využít např. při načítání objektu ze souboru, používá-li objekt opačnou orientaci plošek. Nastavením na hodnotu 0 se zviditelní obě strany plošek. Toto nastavení může být vhodné u drátových modelů objektů (přepínač vyplňování ploch) nebo u neprostorových objektů (např. zeď). Zadní strana plošky přitom zůstává osvětlena stejně, jako byla přední strana. Z toho důvodu zůstane stěna tmavá, je-li osvětlena její zadní strana.
 
K osvětlení objektů se používají normály, což jsou vektory kolmé k plošce a směřující ven z objektu. Normály určují, jak bude ploška objektu osvětlena v závislosti na natočení plošky ke zdroji světla. Je-li potřeba využít vnitřní prostor objektu, nestačí pouze změnit viditelnou stranu plošek objektu. Normály zůstávají nezměněny, plošky objektu jsou osvětleny z vnější strany a povch objektu se jeví, jakoby jeho stěny byly průsvitné a osvětlené z vnější strany. Pro tento účel je vhodnější použít příkaz inverze objektu, který zajistí jak změnu orientace plošek, tak i změnu směru normál.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming