Image bm819.GIF Rotace podle osy Z
Transformace
 
Prvek rotace podle osy Z je číselná proměnná určující rotaci aktivního objektu podle osy Z. Osa Z je osa směřující ze středu souřadného systému směrem vpřed (od nás). Směr rotace kolem osy Z je určen pravidlem levé ruky: palec levé ruky ukazuje směr osy Z (tj. vpřed od nás), pokrčené prsty ukazují směr kladné rotace. To znamená, že kladná hodnota rotace podle osy Z způsobí pohyb horní strany objektu směrem vlevo a dolní strany směrem vpravo. To je naznačeno i v obrázku ikony rotace podle osy Z. Hodnota rotace je upravena do intervalu 0 až 2*pi. Čtením proměnné obdržíme vždy hodnotu z tohoto intervalu. Rotace se provádí po transformaci měřítka a před transformací posunu. Pořadí rotací podle jednotlivých os je možné určit prvkem pořadí rotací.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming