Image bm818.GIF Rotace podle osy Y
Transformace
 
Prvek rotace podle osy Y je číselná proměnná určující rotaci aktivního objektu podle osy Y. Osa Y je osa směřující ze středu souřadného systému směrem nahoru. Směr rotace kolem osy Y je určen pravidlem levé ruky: palec levé ruky ukazuje směr osy Y (tj. zdola nahoru), pokrčené prsty ukazují směr kladné rotace. To znamená, že kladná hodnota rotace podle osy Y způsobí pohyb levé strany objektu směrem od nás a pravé strany směrem k nám. To je naznačeno i v obrázku ikony rotace podle osy Y. Hodnota rotace je upravena do intervalu 0 až 2*pi. Čtením proměnné obdržíme vždy hodnotu z tohoto intervalu. Rotace se provádí po transformaci měřítka a před transformací posunu. Pořadí rotací podle jednotlivých os je možné určit prvkem pořadí rotací.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming