Image bm494.GIF Společné funkce pro všechny dialogové prvky
Dialogy
 
Image bm511.GIF horizontální souřadnice
Image bm512.GIF vertikální souřadnice
Image bm513.GIF šířka
Image bm514.GIF výška
Image bm515.GIF viditelnost
Image bm516.GIF zákaz
Image bm517.GIF text
Image bm518.GIF ikona
Image bm519.GIF obrázek
Image bm520.GIF stisk tlačítka nebo změna prvku
Image bm521.GIF vstupní zaměření (fokus)
Image bm522.GIF tlačítko pro klávesu Esc (-1 = není)
Image bm523.GIF vnitřní šířka
Image bm524.GIF vnitřní výška
Image bm525.GIF test myši v prvku
Image bm526.GIF aktuální pozice
Image bm527.GIF aktuální pozice 2
Image bm528.GIF písmo prvku
 
Všechny operace se vztahují k oknu či prvku, který je vybrán identifikačním číslem prvku. Logické proměnné viditelnost a zákaz lze buď nastavovat na požadovaný stav nebo uvedením bez parametrů stav přepnout na opačnou hodnotu. Prvek ikona je proměnná typu předmět, uplatňuje se u ikonového tlačítka, dialogového prvku ikony a u dialogového okna. Prvek obrázek je proměnná typu obrázek, uplatňuje se pouze u dialogového prvku obrázku. Prvek vstupní zaměření udává identifikační číslo dialogového prvku, na který je nastaveno vstupní zaměření, tj. který bude ovládán uživatelem.
 
Prvky šířka a výška udávají vnější rozměry prvku nebo okna. Pro plochu Windows (identifikační číslo -1) udávají rozlišení displeje. Prvky vnitřní šířka a vnitřní výška udávají vnitřní (klientské) rozměry prvku nebo okna. Pro plochu Windows (identifikační číslo -1) udávají rozměr pracovní plochy Windows (bez okrajových lišt).
 
Prvek stisk tlačítka nebo změna prvku je logický příznak závislý na typu prvku. Příznak lze pouze číst, přečtením se jeho hodnota nastaví na neplatnou.
tlačítko - tlačítko stisknuto
přepínač - přepínač přepnut
editace textu - text byl změněn
text a ikona - na prvek bylo kliknuto
seznam - byla změněna vybraná položka
dialogové okno - některý z prvků v okně nastavil příznak stisku
 
Prvek tlačítko pro klávesu Esc je číselná proměnná představující identifikační číslo tlačítka, které bude aktivováno stiskem klávesy Esc. Tak je možné obsloužit uzavření dialogového okna nebo celého programu stiskem klávesy Esc. Hodnota -1 udává, že klávesu Esc nepřijme žádné tlačítko.
 
Prvek test myši v prvku testuje, zda se kurzor myši nachází nad prvkem dialogového okna. Jako parametr prvku se zadává identifikační číslo prvku nebo okna. Prvek navrací logický příznak udávající, zda se kurzor myši nachází nad prvkem.
 
Prvek aktuální pozice slouží ke zjištění nebo nastavení doplňujícího číselného parametru dialogového prvku:
jezdec - poloha jezdce (0 až 1)
indikátor průběhu - poloha ukazatele (0 až 1)
seznam - vybraná položka (0 a více, -1=žádná)
tabulka - vybraný řádek (0 a více, -1=žádný)
editační řádek - pozice s kurzorem (0 a více)
editační pole, RichEdit - řádek s kurzorem (0 a více)
 
Prvek aktuální pozice 2 slouží ke zjištění nebo nastavení druhého doplňujícího číselného parametru dialogového prvku:
editační pole, RichEdit - pozice s kurzorem (0 a více)
tabulka - vybraný sloupec (0 a více, -1=žádný)

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming