Image bm810.GIF Přidání vzoru pro morfování, Image bm811.GIF Stupeň morfování
Objekty
 
Operace morfování je plynulá změna podoby 3D objektu mezi dvěmi nebo více vzory objektu. Morfování se provádí změnou souřadnic jednotlivých vrcholů objektu. Pomocí prvku přidání vzoru pro morfování je k aktivnímu objektu přidán další vzor pro morfování. Parametrem prvku je číslo objektu použitého jako vzor. Ze vzorového objektu je uchován současný vzhled objektu, samotný objekt již není dále využíván a může být v případě potřeby zrušen. Vzorovým objektem může být i jiný morfovaný objekt nebo dokonce sám aktivní objekt. Vzorů může být libovolný počet. Nastavením hodnoty -1 jako parametr prvku se všechny vzory pro morfování zruší a objekt se stává běžným objektem, jeho vzhled zůstane zachován podle posledního stavu morfování.
 
Prvek stupeň morfování slouží k řízení operace morfování. Parametrem prvku je libovolná hodnota v intervalu od 0 po počet vzorů morfování+1. Hodnota 0 odpovídá původnímu vzhledu objektu, hodnota 1 vzoru objektu 1 až hodnota N odpovídá vzoru objektu N. Změnou hodnoty od N po N+1 je objekt morfován zpět k původnímu vzhledu objektu, tedy k hodnotě 0.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming