Image bm821.GIF Posun ve směru Y
Transformace
 
Prvek posun ve směru Y je číselná proměnná určující vzdálenost aktivního objektu od počátku souřadného systému ve směru osy Y (směr dolů-nahoru). Kladná hodnota způsobí posun objektu směrem nahoru, záporná hodnota směrem dolů od počátku souřadnic. Posun objektu se provádí po transformacích měřítka a rotace objektu.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming