Image bm126.GIF Horizontální pozice Petříka
Petřík
 
Prvek horizontální pozice Petříka představuje souřadnici Petříka na ploše v horizontálním (tj. vodorovném) směru. S prvkem lze pracovat jako s běžnou číselnou proměnnou. Použitím v číselném výrazu lze zjistit okamžitou souřadnici Petříka (měnící se během přesunu na novou pozici). Použitím prvku jako příkaz lze nastavit novou horizontální souřadnici Petříka. Není-li Petřík viditelný, přesune se na novou pozici okamžitě. Je-li viditelný, zahájí přesun animovaně podle definice sprajtu Petříka. Přitom nečeká na dokončení předešlého přesunu, přesun se zahájí z okamžité pozice. Příkazy pro změnu horizontální i vertikální souřadnice lze uvést bezprostředně za sebou a tak zajistit přesun na cílovou pozici v šikmém směru. Je-li potřeba pohyb Petříka zastavit, je to možné provést nastavením nové pozice na jeho okamžitou pozici (tj. přiřadit souřadnice samy sobě). Na rozdíl od příkazu pro provedení kroku je možné přesunout Petříka i mimo plochu nebo provést přesun bez čekání na dokončení pohybu.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming